Предизвикателства и проблеми пред началния учител
10.10.2020
Потребностите на децата
31.12.2020

Играта в детската градина – фактор за личностно и социално развитие

Децата от 3 до 7 годишна възраст попадат в периода на предучилищна възраст. През този възрастов период, децата посещават детска градина, където усвояват навици за самообслужване, нравствени правила, норми на поведение и придобиват умения за общуване с връстници и възрастни. През този  възрастов период, играта е основен вид дейност за всяко дете. Дейност, в която децата влага цялото си старание. Съществуват много научни теории за играта, които са единодушни в едно –  голямото влияние на играта върху детското развитие.

Играта е дейност, в която се създават предпоставките за развитие на другите основни дейности, като учебната и трудовата. Чрез играта се развиват психичните процеси и се осъществява развитието на детската личност. Играта в предучилищна възраст поставя началото на активната социализация на детето. Чрез нея децата развиват и реализират взаимоотношенията с връстниците си, формират определени норми на поведение, които поставят началото на нравствените чувства. Това води до извод, че в предучилищна възраст играта изпълнява специални функции, определящи качествените преобразувания в личността и развитието на всяко дете.

По своята същност, детските игри могат да се класифицират по следния начин:

 

Предметни игри

 

Предметните  игри се осъществяват с предмети от заобикалящата среда. Децата започват да играят с предметни игри още в първите месеци след раждането си и продължават да играят с тях и в по – късна възраст. За игра в предметните игри децата използват пластмасови или гумени играчки, топки, кубчета. Чрез тях децата  опознават околния свят и свойствата на предметите – цветовете, формата, големината, и материала, от който са направени.

 

 

 

 

Сюжетно – ролеви игри

Сюжетно-ролевата игра се състои в това, че тя отразява различни страни от живота, особеностите на отделни социални взаимоотношения и някои професии. Тя оказва определящо влияние върху детската личност. Тя е и реално отражение на социалния живот на възрастните. Характерно за сюжетно-ролевата игра, е че сюжета задължително е продиктуван от видяното, чутото и преживяното от всяко дете. Сюжетът може да отразява отношението между родителите, другите членове на семейството, филми, случки от ежедневието и др. Така децата хранят куклите, пресъздават дейността на медицинските работници, пожарникарите, полицаите, работата на продавачите и шофьорите. Чрез сюжетно-ролевата игра децата задоволяват своята потребност – да участват в живота на възрастните и да развиват своята самостоятелност. Като реално отражение на социалния живот на възрастните, сюжетно-ролевата игра с определен сюжет може да бъде разигравана в продължение на седмици и месеци. По този начин се осъществява по-трайно закрепване на определен социален опит в поведението на детето, решават се конкретни възпитателни и познавателни задачи и се допринася за детското личностно развитие.

 

Игри с правила

Тези игри имат готово съдържание и предварително определена последователност на действията. Игрите с правила се характеризират с предварително установени правила, които трябва да се спазват. Без тези правила детето не може да участва. По своята същност игрите с правила се делят на подвижни и дидактически.

 

Подвижни игри

Тук се включват всички спортни игри, при които правилата са най-сложни и прецизни. По-голямата част от тези игри имат състезателен характер. В началото това е състезание между две единични или две малки групи деца, които не са вътрешно диференцирани, а действат като цяло без да се възлага строго определена роля на отделния член на групата, както е в отбора.

Подвижните игри оказват голямо влияние за развитие на дисциплината, сръчността, бързината, съобразителността и последователността на действията. Те са добър избор срещу умората, настъпила след продължителна умствена дейност.

 

Дидактически игри

Това са най-разпространените игри с правила, в които децата решават задачи за овладяване на говорни умения, за развитие на възприятията и формирането на елементарни представи.

Чрез различните дидактични игри, децата овладяват знания относно свойствата на предметите – форма, големина, цвят, пространствено разположение, физическите свойства и материалите, от които са направени. При съвместните дидактични игри, децата се учат да общуват, да съгласуват своите действия; чрез тях се развива оценката от постигнатия резултат и самооценката. Тези игри оказват положително влияние за развитието на познавателната, емоционалната и волевата сфера на детето. Това се осъществява чрез съпоставянето, сравняването, анализирането на дадените задачи в играта. Дидактическите игри могат да се използват, като успешен метод за трупане на знания, както и за затвърждаването и усъвършенстването на тези знания.

 

 

Конструктивните игри

Тези игри са свързани с дейност на децата, при която частично или цялостно, се преобразува или пресъздава обект от околната среда.

Децата създават конструкции от отделни елементи и оформят цялостен продукт.  В конструктивната игра, замисълът възниква под влияние на активното мислене и въображението на децата. Въображаемият модел е подобен на този, при изобразителната дейност, но реализацията и средствата за изобразяване са други. Конструктивните игри включват редене на мозайка, изработване на сгради и различни предмети със строителни елементи от типа на LEGO и т.н.

Конструктивните игри спомагат за развитието на фината моторика, координацията око – ръка, развиват се познанията за различните свойства на материалите, формират се представи за форма, цвят, големина, пространствени отношения. Развива се и детското творчество.  Чрез тези игри, децата се учат да отстояват собствената си позиция, учат се на подражание, и общуване с другите деца.

 

Драматизации

 

Драматизациите са игри, при които се пресъздава определен текст и ролите на децата са предварително определени.  Най-често това са приказки, пиеси, куклени спектакли. На децата се налага да заучат текст, който трябва да пресъздадат пред публика.

От всичките игри, драматизациите имат най-голямо значение за естетическото формиране на детските личности. Тези игри спомагат за развитието на паметта и преодоляването на стеснителността. Чрез тях се развиват комуникативните умения и артистичните способности, обогатяват се възприятията и въображението.  Децата овладяват и изразителната, художествена реч.

 

 

Компютърни игри

 

В последното десетилетие много се заговори за децата и компютърните игри. За голяма част от родителите, това е много болезнена тема. Съществуват много мнения за ползите и вредите от компютърните игри. В днешно време се появиха много образователни игри, които оказват положително влияние за децата над 3 годишна възраст. В тези игри децата търсят предмети, подреждат геометрични фигури, изучават околната среда, рисуват и т.н. Това спомага за подобряване на концентрацията, устойчивостта и разпределението на вниманието, както и за развиване на мисленето и паметта. Чрез компютърните игри, децата лесно вземат решения и се стимулират за постигане на по-добри резултати.

Съществуват и доста вреди от електронните игри, като пристрастяването е  един от вредните недостатъци. Дългата игра пред електронни устройства, лесно изморява децата и влошава тяхната концентрация. Родителите трябва добре да преценят, колко време детето може да остане пред електронно устройство.  Те трябва да определят и режима на децата, докато са все още малки. При порасналите деца трудно се поставят ограничения.

Въпреки ползите от компютърните игри, родителите не бива да пренебрегват реалната игра с други деца. Да не забравяме, че компютърните игри не спомагат за развитието на социалните умения, които са много важни за всяко дете.

Играта в детската градина е един от най-важните фактори за детското развитие. Чрез играта, образователно-възпитателната работа се приема от децата като дейност, отговаряща на техните потребности. С помощта на играта детето учи, общува, твори и се развива като личност.  Знанията, уменията и навиците натрупани през този възрастов период, оказват влияние за развитието през следващите възрастови етапи.